MN-11 Dakota Mahogany Sunrise

Die: 43x26x6 Base: 62x12x6